Główny księgowy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie

Jednostka ogłaszająca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie

ul. św. Jana Pawła II 1, 23-420 Tarnogród

 

Data ogłoszenia:

2018-06-06

 

Termin składania dokumentów:

2018-06-17

 

Wymagane wykształcenie:

Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:


Głównym księgowym może być osoba, która obligatoryjnie:

1) ma obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) ma nieposzlakowaną opinię.

5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

6) znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

7) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

8)umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;

9) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi( środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy finansowo księgowe, płacowe);

10) znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych;


fakultatywnie:

1) umiejętność prowadzenia negocjacji, komunikatywność;

2) znajomość ogólnych przepisów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) pożądane jest doświadczenie na stanowisku księgowego jednostki budżetowej.

 

Zakres obowiązków:

1. Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe
i niemajątkowe Ośrodka oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skuteczną windykację należności.

2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie, nadzór i bieżąca analiza realizowanego budżetu;

2) opracowanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych określających potrzeby w zakresie działalności Ośrodka;

3) prowadzenie rachunkowości księgowej: Ośrodka, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Zespołu Interdyscyplinarnego;

4) prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych na świadczenia z pomocy społecznej;

5) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planów dochodów i wydatków, sprawozdań GUS oraz sprawozdań resortowych do Wydziału Polityki Społecznej w Lublinie;

6) sporządzanie sprawozdania finansowego zwanego „bilansem”;

7) nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

8) podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;

9) przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planów finansowych;

10) prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;

11) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych;

12) windykacja i nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka;

14) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  i Urzędem Skarbowym;

15) prowadzenie ewidencji wszystkich składników majątkowych;

16) sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży, ewidencji, cząstkowych deklaracji VAT - 7 oraz comiesięczne przekazywanie ich do gminy celem rozliczenia podatku VAT;

17) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

 

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał),

c) kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia),

d) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),

e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) świadectwa pracy lub zaświadczenia dot. zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem),

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c, ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr , poz.902 z późn zm.)”.

 

Warunki pracy:

Termin rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2018 r., na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. św. Jana Pawła II 1 lub przesłać na adres: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. św. Jana Pawła II  1, 23-420 Tarnogród z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy", w terminie do dnia 17 czerwca 2018 r.,  do godz. 15.00.

 

Uwagi:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://umtarnogrod.bip.lubelskie.pl orazhttp://www.mops.tarnogrod.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c, ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr , poz. 902 z późn zm.)”.

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 84 6897040, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

 

Załączniki: