Zespół Interdyscyplinarny został powołany w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Tarnogrodu.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, 23-420 Tarnogród, ul. św. Jana Pawła II 1

Tel./Fax: 84 6897102

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Skubisz Katarzyna, Przewodniczący, Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie - pedagog,

 2. Zań Elżbieta, Z-ca Przewodniczącego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnogrodzie,

 3. Łogin Henryka, Członek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,

 4. Śmieciuch Ewa, Członek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,

 5. Bryła Monika, Członek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,

 6. Kolbuch Dariusz, Członek, psycholog,
 7. Szymanik Teresa, Członek, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 8. Popowicz Marek, Członek, Posterunek Policji w Tarnogrodzie.

Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Diagnostyczno-Pomocowe do prac z poszczególnymi rodzinami, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utworzonych Grup Diagnostyczno-Pomocowych skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi są:

 • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów,

 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,

 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Gminy Tarnogród Na Lata 2023-2028


 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022


Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"