Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami niepełnoprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności albo
b) orzeczeniami traktowany na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Adresatami Programu są:

  1. członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
  2. usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnoprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Gminie Tarnogród będzie realizowany w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Tarnogród będą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Wysokość środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przez Gminę Tarnogród Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wynosi 6.120,00 zł

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 84 6897040.

 

Załączniki do pobrania:

Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

 Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx 

Zalacznik-nr-8-do-Programu-OW-JST-2024-karta-realizacji-uslug-1698671224.docx

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx