Informacja o realizacji wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Flaga i godło Państwa Polskiego

Gmina Tarnogród w 2024 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028: Moduł 1 - Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Grupa docelowa:

Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Realizator zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 100 000,00 zł (80,00%)
  • środki własne gminy: 25 000,00 zł (20,00%)

Data podpisania umowy: 19.03.2024

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2024 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2024 r.