Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydanie w/w zaświadczenia na terenie gminy Tarnogród składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. św. Jana Pawła II  1, 23-420 Tarnogród.

Informacja w sprawie wydawania zaświadczeń: 84 6898041, 519 770 021.

 

Wniosek CP - druk wniosku jest przygotowany na 4 osobowy skład gospodarstwa domowego, w przypadku zamieszkania w gospodarstwie 5 i więcej osób należy dodatkowo wydrukować załącznik:

 Kolejne osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego

Należy także uzupełnić:

Dochody nieopodatkowane - część III

Wielkość gospodarstwa rolnego - część IV

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 W wnioskach złożonych do 31 lipca 2024 r. brany jest pod uwagę dochód za rok 2022.