Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.


Na tereniej Gminy Tarnogród realizowany jest projekt wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez asystenta rodziny.

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, a także dzięki dostosowaniu pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny.

Asystent zostaje przydzielony rodzinie przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub sądu. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest jej miejsce zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

Asystentowi rodziny, wykonującemu czynności w ramach swoich obowiązków, przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019