Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Asystent rodziny

 

 

 

 

 

Jednostka ogłaszająca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. św Jana Pawła II 1, 23-420 Tarnogród

 

Data ogłoszenia:

2021-08-30

Termin składania dokumentów:

2021-09-10

 

 

Wymagane wykształcenie:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

obligatoryjne:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

fakultatywne:

1)znajomość zagadnień prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) znajomość elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, problematyki z zakresu interwencji kryzysowej;

2)zdolność do nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność współdziałania i współpracy, bezkonfliktowość, życzliwość, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność panowania nad swoimi emocjami oraz wysoki stopień odpowiedzialności;

 

Zakres obowiązków:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał),

c) kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia),

d) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),

e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) świadectwa pracy lub zaświadczenia dot. zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem),

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,

h) oświadczenie kandydata że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

i) oświadczenie kandydata że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

l)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Warunki pracy:

Termin rozpoczęcia pracy 1 października 2021 r., na podstawie umowy zlecenia ( ilość godzin będzie uzależniona od ilości rodzin objętych wsparciem asystenta).

 

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. św. Jana Pawła II 1 lub przesłać na adres: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. św. Jana Pawła II 1, 23-420 Tarnogród z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny", w terminie do dnia 10 września 2021 r., do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.mops.tarnogrod.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 84 6897040, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

 

 

 

Załączniki: