Dodatek osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie.

W celu zrekompensowania wzrostu cen gazu, kosztów energii elektrycznej i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

UWAGA !!!

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 października 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składamy w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

do

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można dokonać:

▪ elektronicznie na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow;

▪ lub złożyć właściwy wniosek, który jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie.

WAŻNE !!!

Ustawa o dodatku osłonowym mówi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Wzór wniosku do pobrania: https://www.gov.pl/attachment/cbda0078-81da-45b1-8d71-38b72f4427d1

Wskazówki jak wypełnić wniosek: https://www.gov.pl/attachment/bcb19fc1-ccd1-4a0c-87f7-654025f1f751