Nabór na stanowisko:

Asystent rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie

 

Jednostka ogłaszająca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 22 Lipca 1 23-420 Tarnogród

Data ogłoszenia:
2015-10-09

Termin składania dokumentów:
2015-10-19

Wymagane wykształcenie:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione :
– szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
– studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na
podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i
udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;


Wymagania związane ze stanowiskiem:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

Fakultatywnie posiada:
1)znajomość zagadnień prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego zabezpieczenia
społecznego oraz prawa pracy oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) znajomość elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, problematyki z
zakresu interwencji kryzysowej;
2)zdolność do nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność współdziałania i współpracy,
bezkonfliktowość, życzliwość, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność panowania nad
swoimi emocjami oraz wysoki stopień odpowiedzialności;

Zakres obowiązków:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w
pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie
tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał),
c) kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia),
d) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa
ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),
e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) świadectwa pracy lub zaświadczenia dot. zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem),
g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
j) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz jego władza
rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
k)oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych,
l)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych .

Warunki pracy:
Termin rozpoczęcia pracy 1 listopada 2015 r., na podstawie umowy o pracę na czas określony 14
miesięcy.

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. 22 Lipca 1 lub przesłać na adres:
"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. 22 Lipca 1, 23-420 Tarnogród z
dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny", w terminie do dnia
19 października 2015 r., do godz. 10.00.

Uwagi:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
http://umtarnogrod.bip.lubelskie.pl oraz http://www.mops.tarnogrod.pl i na tablicy ogłoszeń
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy

 

Informacja o kandydatach

Informacja o wynikach naboru